DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile 1-36 sıra nolu taşınmazların satış ihalesi, 37 sıra nolu taşınmazın kira ihalesi yapılacaktır.

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

SATIŞ İHALELERİ:

t 1 - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava DurumuKİRALAMA İHALESİ:

t2 - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava Durumu

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Boyalıca Mahallesindeki taşınmazlar için Boyalıca Mahallesinde bulunan Belediyeye ait aşevinde 30.05.2023 Salı günü saat 11.00’de başlayarak listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır. Gökçepınar  ve Çamköy mahallesindeki taşınmazlar için Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 31.05.2023 Çarsamba günü saat. 14.00’te  başlayarak  listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır. 

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

     Boyalıca Mahallesindeki taşınmazlar için (Sıra No:1 ile 35 arası) istekliler 29 Mayıs 2023 Pazartesi  günü saat 17.30’a kadar, Gökçepınar ve Çamköy Mahallesindeki taşınmazlar için (Sıra No:36 ve 37) istekliler 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü  saat 12.30’a kadar ihale evraklarını  Dursunbey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Kanuni ikametgâh olması;

B)   Türkiye’de Tebligat için yazılı adres göstermesi.

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ)     İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6-      İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-      İlgililere ilan olunur.