T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

 

1-       İdarenin

a)       Adresi              : Burhaniye Belediye Başkanlığı

                            Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

b)       Telefon/Faks   :  0 266-4126450 / 0266- 4221006

c)       E-posta             :[email protected]

2-       İhalenin Konusu      : Arsa Satış İhalesi

3-       İhalenin

a)       Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b)       Tarihi ve saati  : 12.09.2023 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.                 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ARSA VASIFLI TAŞINMAZ BİLGİLERİ

tablo 7 - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava Durumu

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Pelitköy Mahallesinde bulunan yukarıda özellikleri belirtilen 2 adet arsa vasıflı taşınmaz, Burhaniye Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarih ve 2023/163 sayılı kararına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 29.08.2023 tarih ve 2023/912 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile “Satış” ihalesi yapılacaktır.

5-  İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 12.09.2023 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yukarıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

        6- İhaleye katılacak olanİsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 12.09.2023 Salı günü ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri içeren dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

        7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

        8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

        9-  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

a)   İhaleye katılım için dilekçe,

b)   Kanuni İkametgâh Belgesi,

c)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d)   Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e)   Burhaniye Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

f)   İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

g)   Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

h)   Yer görme belgesi,

Tüzel kişiler için;

a)       İhaleye katılım için dilekçe,

b)       Tebligat için adres beyanı,

c)       Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

d)       İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

e)       İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

f)        Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

g)       Burhaniye Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

h)       Yer görme belgesi,

10- İhaleye ait şartnameler Burhaniye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

       İLAN OLUNUR.

#ilangovtr
Basın No ILN01884586