YETİŞKİN KEDİ VE KÖPEK MAMASI ALIMI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YETİŞKİN KEDİ VE KÖPEK MAMASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/426216

1-İdarenin

a) Adı

:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

PAŞAALANI MAH. ATATÜRK BULVARI. 192. SOKAK NO:1 KAT:2 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI 10100 KARESİ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2662390850 – 2662390890

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

YETİŞKİN KEDİ VE KÖPEK MAMASI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

80.000 kg YETİŞKİN KÖPEK MAMASI VE 140.000kg YETİŞKİN KEDİ MAMASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin iş programının onaylaması sonrası en fazla 4 parti şeklinde teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.05.2023 – 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ KUYUMCULAR MH. MEKİK SK. NO:24 KAT:1 109 NOLU ODA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

TEKLİF EDİLEN MAMALARA  AİT T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN KEDİ-KÖPEK MAMASI YEM İŞLETMESİ İŞLETME ONAY BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNULACAKTIR.

TEKLİF EDİLEN MAMALAR İTHAL İSE T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ YEM İTHALATÇILARI İŞLETME KAYIT BELGESİYLE BİRLİKTE SÖZ KONUSU MAMALARA AİT VETERİNER GİRİŞ BELGESİNİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1 Paket Orjinal Ambalajında 10-15 kg lık Yetişkin Köpek Maması ve 1 Paket Orjinal Ambalajında 10-15 kg lık Yetişkin Kedi Maması İhale teklif değerlendirme aşamasında İdareye sunulacaktır.

Teklif edilen ürünlerin Üreticisi veya ithalatcısı tarafından yayınlanmış, ünvan ve iletişim bilgilerini bulunduğu, fotoğraf, resim ve teknik özellikleri gösteren katalog, broşür vb. tanıtım metaryellerini kaşe ve imzalı olarak teklif değerlendirme aşamasında idareye  sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ KÖPEK VE KEDİ MAMASI SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.