İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti İvrindi Belediyemize ait aşağıda, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen Balıkesir ili, İvrindi İlçesi Kurtuluş Mahallesi 731 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı :                                   İvrindi Belediye Başkanlığı

    a)Adresi :                                         Sakarya Mahallesi Atatürk Meydanı No:8 İvrindi/ BALIKESİR

    b)Telefon ve Faks Numarası: Tel:  0.266.4561004  Faks:0.266.4561432

    c)Elektronik Posta Adresi:              [email protected]

2-İhale Konusu Taşınmaz

    a)Niteliği, türü ve miktarı:              Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

    b)Yerleri:                                        Balıkesir ili, İvrindi İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 731 ada 1 parsel

 

3-İhalenin

a)    Yapılacağı adres :  İvrindi Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat  Meclis Toplantı Salonu

b)   Tarihi ve Saati    :  20.06.2023 Salı Günü Saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a)   Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan onaylı veya e-Devlet üzerinden barkodlu ikametgah belgesi.

b)   Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1-   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

e)  Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

f) İvrindi Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

g) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

h)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

i) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif,  Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f),(g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

İstenilen bütün belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin dosyada sunulması gerekmektedir.

Sayfa 2 / 1     

5- İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları20.06.2023 Salı günü saat: 12:30’a kadar İvrindi Belediyesi Hizmet Binası, 1. Kat Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- İvrindi/ Kurtuluş Mahallesi 731 ada 1 parsel de kayıtlı taşınmazın satış bedelinin tamamı 15 gün içerisinde  nakden ve peşin olarak ödenecektir.

Taşınmazın Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22 ve 27. Maddesinde düzenlenmiştir.                                                                                                   

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

tablo 3 - Marmara Bölge: Balıkesir Son Dakika Haberleri ile Hava Durumu

Yusuf CENGİZ

                                                                                                            Belediye Başkanı