Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 00:00
Güncelleme: 15 Mayıs 2024 00:00

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 500000 ÖĞÜN (ADET) 4 KAPTAN OLUŞAN TAŞIMALI SERVİSE HAZIR YEMEK HİZMETİ ALIMI


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

500000 ÖĞÜN (ADET) 4 KAPTAN OLUŞAN TAŞIMALI SERVİSE HAZIR YEMEK HİZMETİ ALIMI

 

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencilerimiz için 01/07/2024 tarihinden 30/06/2025 tarihine kadar, toplamda 500000 Öğün (adet) 4 kaptan oluşan taşımalı servise hazır yemek hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/594021

 

1-İdarenin
a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi 77 10200 Bandirma/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2667170117 - 2667170030
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencilerimiz için 01/07/2024 tarihinden 30/06/2025 tarihine kadar, toplamda 500000 Öğün (adet) 4 kaptan oluşan taşımalı servise hazır yemek hizmeti
b) Niteliği, türü ve miktarı : 500.000 Öğün (adet) 4 kaptan oluşan taşımalı servise hazır yemek hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üniversitemiz Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Öğrenci Yaşam Merkezi personel ve öğrenci yemekhaneleri, Bandırma Meslek Yüksekokulu personel ve öğrenci yemekhanesi, Erdek Meslek Yüksekokulu personel ve öğrenci yemekhanesi, Gönen Meslek Yüksekokulu personel ve öğrenci yemekhanesi, Manyas Meslek Yüksekokulu personel ve öğrenci yemekhanesi, Susurluk Meslek Yüksekokulu personel ve öğrenci yemekhanesi ve açılabilecek diğer yemekhaneleri kapsar.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yaşam Merkezi Binası Karacaoğlan Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen malzemeli yada malzeme hariç yemek yapımı servisi ve servis sonrası hizmetler birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sayfa "https://marmarabolge.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://marmarabolge.com/bikilan/71422
Tarih: 18-05-24 16:30:53
Paylaş: Yazdır: