Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 00:00

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Biriminin ihtiyacı olan 1 Adet Paletli Besleyici Komplesi İmalatı ve Montajı işi şartname ve sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No:                              : 2024/860821
1-İdarenin :
A) Adresi                                        : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor
İşletme Müdürlüğü
Osmanca Mahallesi Bor Cad. No.34 Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası           : 0 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr
İhale/Ön Yeterlilik Dokümanının
görülebileceği internet adresi   : www.etimaden.gov.tr

2-İhale Konusu İşin

A)Niteliği, Türü ve Miktarı         : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme
Müdürlüğü Konsantratör Biriminin ihtiyacı olan 1 Adet Paletli
Besleyici Komplesi İmalatı ve Montajı işi.

B) Teslim Yeri                                : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor
İşletme Müdürlüğü Konsantratör Birimi
3) İhalenin
A) Yapılacağı Yer                           : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme
Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                            : 29/07/2024 Pazartesi Günü Saat:14.00

4) İhaleye Katılabilme Şartları

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. İş Deneyim Belgesi
İş Deneyim Belgesini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesini sunulması gerekir.
4.1.9. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Her türlü mekanik besleyici, mekanik aktarma elemanları imalatı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebileceği ve satın alına bilinir.
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Osmanca Mahallesi Bor Caddesi No.34) Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22
- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 250,00 TL.
-  Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 350,00 TL.
6) Teklifler en geç ihale tarihi olan 29/07/2024 Pazartesi Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.
7) İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

Bu sayfa "https://marmarabolge.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://marmarabolge.com/bikilan/83827
Tarih: 19-07-24 07:49:22
Paylaş: Yazdır: