Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 00:00

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ YIKIM İHALE İLANI


BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ YIKIM İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre şartname esasları dahilinde Açık Teklif Usulü arttırma sureti ile yıkım ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı   : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
     a) Adresi :Çayırhisar Mah. Yeni İzmir Cad. No:127  Altıeylül/BALIKESİR
     b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 2400-2416  Faks:0.266.2390520
     c) Elektronik Posta Adresi fenisleri@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale ilan tablosunda belirtilen taşınmazın hurda karşılığı yıkımı
b) Yerleri : Balıkesir İli Karesi İlçesi Eski Kuyumcular Mah. 7994 Ada 3 Parsel
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı   Salonu
b) Tarihi ve Saati  :21/02/2024 Çarşamba günü Saat: 14:00
SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFI İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI  MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1 Karesi Eski Kuyumcular 7994 3 8735 Bina Belediye Hizmet Binası 3.196.693,28-TL 95.900,80-TL 21/02/2024 14:00

4. Tahmin edilen bedel K.D.V. HARİÇ 3.196.693,28-TL olup, geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak şartıyla isteklinin kendi belirleyeceği miktar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VEZNELERİ VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT VAKIFLAR BANKASI BALIKESİR ŞUBESİ TR96 0001 5001 5800 7272 9025 29 nolu hesabına yatırılır. Üzerine ihale kalan istekliden sözleşme öncesi teklif edilen bedelin % 6’sı oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir. Verilen teminatlar süresiz olacaktır.

5. İşin süresi yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

6. İhale dokümanı 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) doküman bedeli Balıkesir Büyükşehir Belediyesine yatırılarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığından satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7. İhaleye Katılamayacak Olanlar;
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde sayılanlar, ihaleye katılma şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayanlar, yabancı istekliler, ihaleden yasaklı olanlar, kısmi teklif verenler, konsorsiyum olarak teklif verenler ihaleye katılamaz.
8. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) 2024 Yılı içerisinde alınmış adrese dayalı kanuni ikametgâh belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi,
c) Geçici teminata ilişkin belge,
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
d.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapılacağı yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapılacağı yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
e.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
g) Yıkım Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y1 veya Y2) aslı veya idarece onaylı örneği
h) İş bitirme Belgesi, (Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili kamuya yaptığı taşınmaz yıkımı konusunda iş bitirme belgesi)
ı) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden onaylı Çevre İzin ve Lisans Belgesi (09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin genel esaslarına ilişkin yönetmenliği uyarınca tehlikesiz atık toplama/ayrıştırma-tehlikeli ön atık ön işlem-tehlikeli atık geri kazanım Belgeleri).
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (İhale dokümanında yer alan belge). Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, istenen belgelerin tamamı ortak girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak Geçici teminat ortak girişim ortaklarınca müştereken de karşılanabilir, ‘h’ bendinde belirtilen iş deneyim tutarının pilot ortak tarafından %100’ünün, diğer ortakların her biri tarafından, istenen asgari işi deneyim tutarının en az % 40’ını sağlaması zorunludur.
j) Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış ilan tarihi itibariyle vergi borcu yoktur yazısı,
k) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış ilan tarihi itibariyle Türkiye geneli SGK borcu yoktur yazısı,
l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname (ihale dokümanında yer alan belge),
m) İhale dokümanında yer alan yıkımı yapılacak yeri bildiğine ve gördüğüne dair imzalı yer görme belgesi (ihale dokümanında yer alan belge),

İstenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olarak dosyada sunulması gerekmektedir.
9. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

10. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12. Başvuru dosyaları 21/02/2024 Çarşamba günü, Saat: 11:30’ a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çayırhisar Yerleşkesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla ihalenin yapılacağı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 2886 Sayılı Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13. Üzerine ihale kalan istekliden teklif edilen bedelin tamamı sözleşme öncesi alınır, bu bedeli süresi içerisinde yatırmadığı takdirde geçici teminatı hazineye irat kaydedilir. Yüklenici teklif ettiği ihale bedeli üzerinden hesaplanacak Damga Vergisi ve Karar Pulu bedelleri ile her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerini ve yıkım bedeli üzerinden %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VEZNELERİ VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HESABI VAKIFLAR BANKASI BALIKESİR ŞUBESİ TR96 0001 5001 5800 7272 9025 29  no.lu hesaba yatırılarak ödeme evrakları idareye sunulacaktır.

14. Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

15. 13 Ekim 2021 Çarşamba, 31627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe giren “BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerinde bildirilen yıkım esaslarına göre gerekli belgeler düzenlenerek yıkıma başlamadan önce idareye sunulacaktır ve bu esaslara uygun olarak yıkım işlemleri gerçekleştirilecektır.

16. İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

17. İhtilafların çözüm yeri Balıkesir Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

Dr. Mustafa KÜÇÜKKAPTAN
Genel Sekreter

Bu sayfa "https://marmarabolge.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://marmarabolge.com/bikilan/43245
Tarih: 21-02-24 01:28:19
Paylaş: Yazdır: